Vad är en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar är en form av sparande där du investerar dina pengar i försäkringar hos ett försäkringsbolag, istället för till exempel ett traditionellt sparkonto hos en bank.

När du sparar i kapitalförsäkringar kan du antingen själv välja vilka aktier eller fonder du vill investera dina pengar i, eller så överlåter du detta till försäkringsbolaget.

Hur fungerar kapitalförsäkringar? 

Att spara i kapitalförsäkringar innebär att du sparar i försäkringar med en förutbestämd bindningstid, ofta med villkoret att du inte kan få ut hela beloppet i förväg. 

Efter att bindningstiden gått ut kan du själv välja hur du ska få tillgång till pengarna. Antingen genom utbetalning i form av en engångssumma eller över en längre tidsperiod som en kontinuerlig utbetalning.

När du sparar i kapitalförsäkringar kan du välja mellan följande tillvägagångssätt:

 • Engångsbelopp - Du kan välja att placera en summa i en eller flera aktier eller fonder vid ett tillfälle.
 • Regelbundet sparande - Du kan välja att placera en viss summa varje månad. Detta är ett sparande som fungerar bra för många och passar för den som själv vill kunna välja det månatliga beloppet att spara.
 • Extra insättningar - Du kan i de flesta fall göra extra insättningar på dina kapitalförsäkringar, om du till exempel har pengar över som du vill spara eller investera.

När du placerat dina pengar i en kapitalförsäkring behöver du inte betala skatt på eventuell vinst som en försäljning av dina aktier eller fonder kan ge. Anledningen till detta är att kapitalförsäkringar, till skillnad från vanligt sparande, omfattas av andra skatteregler. 

Du betalar till exempel en årlig schablonskatt på ditt innehav, och denna skatt beräknas dels på de inbetalningar som du gjort och dels på själva värdet av det du har sparat.

Vad gäller med skatter och avgifter för kapitalförsäkringar? 

När du sparar i kapitalförsäkringar betalar du ingen skatt när du säljer med vinst, vilket du gör när du säljer i aktie- eller fondkonton med vinst. Istället betalar du en procentsats av ditt innehav i en årlig schablonskatt, kallad avkastningsskatt.

Denna schablonskatt har en undre gräns på 1,25 procent, och räknas ut på den genomsnittliga statslåneräntan från året innan. Summan för denna avkastningsskatt bygger på det värde som försäkringarna har 1 januari varje år samt de insättningar som gjorts under året. 

Dessa insättningar beräknas olika beroende på när på året de sätts in; under årets första sex månader räknas de till 100 procent och årets sista sex månaderna räknas de till 50 procent. Detta belopp ska sedan multipliceras med den summa statslåneräntan låg på den 30 november året dessförinnan, plus 1 procent. Därefter beskattas den slutgiltiga summan med 30 procent.

Skulle det visa sig att summan av statslåneräntan och adderingen av 1 procent trots detta hamnar under 1,25 procent, höjs schablonskatten automatiskt till 1,25 procent. 

Exempel: År 2019 var statslåneräntan på -0,09 procent den 30 november, som adderat med 1 procent blir 0,91 procent. Trots detta blir schablonskatten automatiskt höjd till 1,25 procent när avkastningsskatten ska beräknas år 2020.

Exempel på hur avkastningsskatt kan räknas ut:

Har din försäkring ett ingående värde på 80 000 kr den 1 januari, med en insättning på 25 000 kronor under kvartal 2, kan en uträkning se ut som följande:

 • 80 000 + 25 000 = 105 000
 • 105 000 x 0,0125 = 1 312,5
 • 1 312,5 x 0,30 = 393,75

För denna uträkning landar följaktligen avkastningsskatten på 393,75 kronor.

Det kan också tilläggas att även utbetalningarna från kapitalförsäkringar är skattefria, eftersom också denna kostnad täcks av den årliga schablonskatten. 

Vilka typer av kapitalförsäkringar finns det?

Det går att spara i tre olika typer av kapitalförsäkringar:

 • Traditionell försäkring med återbäring
 • Depåförsäkring
 • Fondförsäkring

Det som skiljer dessa tre typer av kapitalförsäkringar åt är bland annat möjligheten till placering och om det ingår garanti eller inte.

Traditionell försäkring med återbäring

Traditionella försäkringar innebär att försäkringsbolaget sköter allt som har med placeringarna och sparandet av dina pengar att göra. Försäkringsbolaget investerar pengarna i en kombination bestående av aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper. 

Efter att placeringen av dina pengar är klar ges du en garanti för ditt sparande, i form av garantiränta. Garantiräntan är den ränta som försäkringsbolaget utlovar dig som sparare i traditionella försäkringar. Försäkringsbolaget baserar garantibeloppet dels på dina inbetalningar av premien, det vill säga avgiften för försäkringsperioden, och dels på hur aktuell garantiräntan ser ut.. 

När det kommer till storleken på det garantibelopp som ska betalas ut, räknar försäkringsbolaget ut denna genom att göra antaganden om avgifter, skatt, dödlighet och garantiräntan. Huruvida dessa antaganden består över försäkringstiden eller inte kan påverka hur garantiräntan eventuellt förändras, i sådana fall inför kommande inbetalningar.

Återbäringen som sedan betalas ut består av det eventuella överskott som uppstår om försäkringsbolagets kapitalförvaltning går bättre än vad som beräknats och förväntats. Denna återbäring sätts in på ditt nuvarande försäkringskapital, och redovisas sedan på det årsbesked som du får av försäkringsbolaget. Det vara bra att tänka på att detta redovisade överskott kan minska eller till och med försvinna helt om försäkringsbolaget till exempel inte lyckas med kapitalförvaltningen.

Depåförsäkring

Depåförsäkringar innebär att du själv väljer hur du ska investera dina pengar. Du kan till exempel placera i värdepapper, fonder eller aktier. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några garantier för ditt sparande i denna form av kapitalförsäkringar. Det är du själv som får bära placeringsrisk för försäkringen. 

Försäkringsvärdet följer den värdeutveckling som sker i dina valda placeringar. Denna värdeutvecklingen påverkar om värdet i dina depåförsäkringar ökar och minskar.

Fondförsäkring

Fondförsäkringar innebär att du sparar i olika fonder som erbjuds av försäkringsbolaget, och utbudet av fonder varierar mellan olika bolag. Eftersom du själv väljer vilka fonder du vill placera i kan du också bestämma vilken risknivå som fonderna ska ha. 

För fondförsäkringar ges ingen garanti för beloppet du valt att investera, vilket betyder att det saknas säkerhet för att återfå hela sparkapitalet. Värdet för fondandelarna kan, beroende på fondernas värdeutveckling, öka eller minska i värde. 

Vilka fördelar finns med kapitalförsäkringar? 

 • Om du har kapitalförsäkringar som går med vinst behöver du inte betala skatt för vinsten, vilket är fördelaktigt eftersom detta innebär att du utan skattekostnader kan byta mellan aktier och fonder. Du behöver heller inte betala skatt om du har innehav i svenska aktier som genererar utdelning.
 • Om du väljer att sälja innehav eller andelar behöver du inte deklarera till Skatteverket, utan detta sköts av det försäkringsbolag som har hand om dina kapitalförsäkringar. Det som behöver betalas i skatt är en schablonskatt som försäkringsbolagen räknar ut baserat på försäkringens värde.
 • Du kan själv välja hur utbetalningarna ska se ut, till exempel hur många år betalningsplanen ska vara på och om den ska vara månadsvis eller kvartalsvis.
 • Flera försäkringsbolag erbjuder återbetalningsskydd för dina försäkringar. Detta innebär att en procentsats av försäkringsvärdet betalas ut till dina närstående vid plötslig bortgång.
 • Du kan dessutom själv i händelse av plötslig bortgång själv få välja vem som ska få pengarna, eller om denna förmånstagare ska få pengar först när du nått en förutbestämd ålder.

Finns det nackdelar med kapitalförsäkringar?

När du investerat i kapitalförsäkringar tillkommer en bindningstid, en utsatt tidsperiod där ditt sparande är bundet till ett avtal med försäkringsbolaget. Hur lång denna bindningstid är brukar variera, men vanligtvis är tidsspannet alltifrån en månad till femton år. 

Du kan ta ut pengar i förtid om du vill, och då tillkommer en mindre kostnad i form av en så kallad återköpsavgift. Denna rörliga avgift är tänkt att täcka försäkringens eventuella anskaffningskostnader som finns kvar och innefattar också en administrativ avgift. 

Vanligtvis ingår investerarskydd när en privatperson sparar i aktier och fonder, som tillhandahålls av staten genom Riksgälden. När det gäller kapitalförsäkringar ingår inte något investerarskydd av den enkla anledningen att det är försäkringsbolaget, inte du, som juridiskt äger aktierna och fonderna i försäkringen. Även om du själv valt aktier och fonder att placera i, står du inte som direkt ägare för dessa försäkringar. 

Oavsett hur dina aktier och fonder växer eller minskar i värde under året behöver du betala en avkastningsskatt. Vid en eventuell förlust kan du heller inte göra skatteavdrag, som till exempel ränteavdrag, vilket annars är fallet vid kapitalförlust när du deklarerar.

En vanlig rekommendation är att du läser på innan ett köp om de villkor som gäller för olika försäkringar och vilka avgifter som finns för dessa. Upplysning om vad som gäller för de olika försäkringarna kan du se i den förköpsinformation och allmänna information som tillhandahålls av försäkringsbolaget. 

Vilka skillnader finns mellan kapitalförsäkringar och andra typer av sparande?

Kapitalförsäkringar är tillsammans med investeringssparkonto och aktie-och fonddepå de vanligaste sparformerna som används för att placera och investera i aktier eller fonder. Det finns likheter och skillnader mellan dessa tre sparformer, och vilken sort du väljer påverkar vilken typ av skatt du ska betala.

Här kommer nu att presenteras likheter och skillnader mellan kapitalförsäkringar och de andra två sparformerna:

1.1. Likheter mellan kapitalförsäkringar och investeringssparkonton:

 • Insättningsgaranti och investerarskydd ingår för sparade pengar.
 • Båda sparformerna beskattas årligen med en schablonskatt, även om underlaget beräknas olika.

1.2. Skillnader mellan kapitalförsäkringar och investeringssparkonton:

 • Ett investeringssparkonto, ofta förkortat ISK, är ett sparande i ett konto, som erbjuds av fondbolag och banker. 
 • Kapitalförsäkringar är sparande i försäkringar som erbjuds av försäkringsbolag. 
 • Har du ett investeringssparkonto står du själv som ägare för tillgångarna på kontot. 
 • När det gäller kapitalförsäkringar är det försäkringsbolaget som står som juridisk ägare. 
 • Beskattning av ett investeringssparkonto sker på hela beloppet och baseras på statslåneräntan. Detta betyder till exempel att vid hög inflation blir skatten för ett investeringssparkonto högre, för att sedan bli lägre om inflationen sjunker. 
 • Den avkastningsskatt, eller schablonskatt, som tas ut för kapitalförsäkringar baseras på värdet av själva försäkringen. 
 • Aktieinnehav i ett investeringssparkonto ger dig rösträtt på bolagsstämmor.           
 • Aktieinnehav i kapitalförsäkringar ger dig inte rösträtt eftersom du inte står som juridisk ägare. 
 • Har du ett investeringssparkonto ingår både insättningsgaranti och investerarskydd för dina pengar och värdepapper.
 • För sparande i kapitalförsäkringar ingår inte investerarskydd för värdepapper.

2.1. Likheter mellan kapitalförsäkringar och aktie-och fonddepå:

 • Båda sparformerna erbjuder sparande i värdepapper, som till exempel aktier och fonder, utöver möjligheten att spara pengar. 

2.2. Skillnader mellan kapitalförsäkringar och aktie-och fonddepå: 

 • Sparar du i en aktie- och fonddepå står du själv som ägare för ditt innehav och kan göra avdrag i deklarationen för eventuella förluster. 
 • För sparande i kapitalförsäkringar står försäkringsbolaget som ägare och du kan inte göra avdrag på eventuella förluster.
 • Du behöver bara betala skatt när du säljer av något av ditt aktie- eller fondinnehav, och då skattar du endast på den realiserade vinsten. 
 • När du placerar i kapitalförsäkringar betalar du en årlig schablonskatt, och behöver inte skatta för varje enskild vinst vid försäljning.
 • Vinstskatten för aktier på en aktie- och fonddepå är 30 procent och ska deklareras för aktier på en K4-blankett, eller på en förtryckt blankett för fonder när du deklarerar. 
 • Schablonskatten för kapitalförsäkringar är som lägst på 1,25 procent och eventuell vinst behöver inte deklareras av dig personligen då detta sköts av försäkringsbolaget. 
 • Vid sparande i en aktie- och fonddepå går det inte själv styra vem som får pengarna vid en hastig eller plötslig bortgång av spararen.
 • Som sparande i kapitalförsäkringar är det du själv som väljer vem som ska vara förmånstagare samt hur och när betalningen ska ske.
 • Du kan vid sparande i en aktie- och fonddepå föra över ditt innehav mellan två depåer, eftersom du står som ägare på kontot.
 • Värdepapper kan inte överföras mellan två olika kapitalförsäkringar eftersom det är försäkringsbolaget, inte du själv, som står som juridisk ägare.

Vilken sparandeform passar dig bäst?

Är du osäker på vilken form av sparande som passar dig bäst? Det finns många olika sätt att spara på och tips kring vad du kan tänka på för att komma igång med ett hållbart sparande. Nedan kommer fler artiklar för dig som är intresserad av att börja spara och vill läsa mer: 

Sparande på investeringsparkonto
37 spartips för ett rikare liv
Studentekonomi
Din ekonomi i coronatider
Gemensam ekonomi eller delad ekonomi?
Vilka faktorer påverkar din nettolön?
Så får du koll på din vardagsekonomi
Så gör du en budget