Så behandlar vi dina personuppgifter

Behandlingen omfattar registrering av sökande i kandidatregister, validering av uppgifter, dokumentation från intervjuer och referenstagning samt andra i en rekryteringsprocess förekommande behandlingar.

Efter avslutad rekryteringsprocess raderas personuppgifterna om Kandidaten inte ingått anställningsavtal med Banken. Radering sker inom 90 dagar efter avslutad rekrytering, med undantag av vissa uppgifter som sparas i upp till två år för att Banken ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter.

Du kan få ta del av en kopia av den relevanta skyddsmekanismen som används för överföringen för din granskning och information om till vilka tredje länder informationen överförs genom att kontakta dataskyddsombudet (kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna information).

Vill du avbryta din medverkan i en rekryteringsprocess har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina uppgifter raderade om du meddelar Banken detta.

Du har också rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som banken behandlar om dig rättade.

Rätt att få tillgång till data

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Banken behandlar om dig och få information om Bankens behandling av dina personuppgifter (såsom information om de kategorier av personuppgifter som Banken behandlar om dig och de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller ska lämnas ut) genom att begära ett s.k. registerutdrag.

Rätt till begränsning

Du har rätt att av Banken kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa förutsättningar, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet så kan du begära att behandlingen av relevanta personuppgifter begränsas under den tid som Banken kontrollerar om personuppgifterna är korrekta eller om Banken inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk så kan du begära att Banken endast lagrar informationen för det syftet.

Rätt att göra invändningar och lämna in klagomål

Du har vidare rätt att, när som helst och av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot Bankens behandling av dina personuppgifter som grundar sig på t.ex. ett berättigat intresse (efter en intresseavvägning). Om du invänder mot sådan behandling får Banken inte längre behandla dina personuppgifter för det relevanta syftet såvida Banken inte kan visa på tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller att behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Tredjelandsöverföring

I vissa fall kan Banken komma att överföra personuppgifter till tredje part (såsom samarbetspartners, tjänsteleverantörer eller internationella organisationer) som är etablerad i ett land utanför EU och

EES (dvs. ett s.k. tredjeland) för de ändamål som omnämns ovan. Sådan överföring sker endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och under förutsättning att någon av nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

a) EU-kommissionen har tagit beslut om att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet till vilket informationen ska överföras;

b) Överföringen skyddas av lämpliga skyddsåtgärder i formen av standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen, en Privacy Sheild certifiering hos amerikanska handelsministeriet eller bindande företagsbestämmelser (s.k. Binding Corporate Rules);

c) det finns särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten; eller

d) det i övrigt är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Banken har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att Banken följer reglerna om skydd av personuppgifter.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta HR på hr.sweden@santanderconsumer.se

Hitta drömjobbet hos oss

Vår kultur präglas av starkt engagemang och hög energi. Våra medarbetare har olika bakgrund, livsstil och kompetenser. Men de har alla ett par saker gemensamt: vi vill göra skillnad och vi bryr oss om varandra och våra kunder.