PEP (Person i politiskt utsatt ställning)

En PEP är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

En person betraktas som politiskt utsatt i minst 1,5 år efter att ha fullgjort sin position eller funktion.

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat:

 • Statschefen, riksdagsledamöter, statsministern.
 • Ledamöter i styrelsen för politiska partier representerade i riksdagen eller EU-parlamentet.
 • Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Riksrevisorerna eller Riksbankens direktion.
 • Ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral).
 • VD eller styrelseledamot i statsägda företag.
 • Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

Familjemedlemmar:

 • Maka/make, registrerad partner eller sambo.
 • Föräldrar.
 • Barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor.
 • Syskon omfattas inte.

Kända medarbetare:

 • En person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
 • En person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
 • En person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

Varför ställer banken frågor om PEP?

Enligt penningtvättslagen behöver banken kontrollera vilka av bankens kunder som är personer i politiskt utsatt ställning.

Läs mer om PEP på bankernas branschförenings webbplats