Skattskyldig i annat land än Sverige – CRS

 

Enligt en ny svensk skattelagstiftning rörande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS-lagen) måste svenska finansinstitut inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. Santander Consumer Bank är därför skyldiga att följa denna lag. Bankens skyldigheter
består av att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist och översända uppgifter
till Skatteverket.
Vad är CRS?
Bakgrunden till den svenska lagstiftningen och Bankens skyldighet ovan är den Common Reporting Standard (CRS) som antogs av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) i början av 2014. EU antog därefter ett direktiv som ålade medlemsländerna att implementera lagregler kring CRS i nationell lagstiftning. Sverige gjorde detta genom att anta CRS-lagen 1 januari 2016. CRS har som syfte att utbyta information mellan de deltagande länderna i CRSsamarbetet. Detta för att förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. CRS innebär att finansinstitut är skyldiga att rapportera till Skatteverket insatt belopp och upplupen ränta för de kunder med skattskyldighet i andra länder.
Mer information om CRS och Bankens skyldigheter finns på Skatteverkets webbplats
och på www.santanderconsumer.se/spara

Enligt en ny svensk skattelagstiftning rörande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS-lagen) måste svenska finansinstitut inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. Santander Consumer Bank är därför skyldiga att följa denna lag. Bankens skyldigheterbestår av att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist och översända uppgiftertill Skatteverket.

Vad är CRS?

Bakgrunden till den svenska lagstiftningen och Bankens skyldighet ovan är den Common Reporting Standard (CRS) som antogs av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) i början av 2014. EU antog därefter ett direktiv som ålade medlemsländerna att implementera lagregler kring CRS i nationell lagstiftning. Sverige gjorde detta genom att anta CRS-lagen 1 januari 2016. CRS har som syfte att utbyta information mellan de deltagande länderna i CRSsamarbetet. Detta för att förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. CRS innebär att finansinstitut är skyldiga att rapportera till Skatteverket insatt belopp och upplupen ränta för de kunder med skattskyldighet i andra länder.Mer information om CRS och Bankens skyldigheter finns på Skatteverkets webbplats och på www.santanderconsumer.se/spara

Vanliga frågor och svar om CRS

Vad är CRS?

CRS står för Common Reporting Standard. Enligt en ny svensk skattelagstiftning rörande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS-lagen) måste svenska finansinstitut inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. Santander Consumer Bank, är som sådant svenskt finansinstitut skyldig att följa denna lag. Bankens skyldigheter består av att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist; och översända uppgifter till Skatteverket. CRS-lagen trädde i kraft 1 januari 2016.
CRS har som syfte att utbyta information mellan de deltagande länderna i CRS-samarbetet. Detta för att förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. CRS innebär att finansinstitut är skyldiga att rapportera till Skatteverket insatt belopp och upplupen ränta för de kunder med skattskyldighet i andra länder. 

CRS står för Common Reporting Standard. Enligt en ny svensk skattelagstiftning rörande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS-lagen) måste svenska finansinstitut inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. Santander Consumer Bank, är som sådant svenskt finansinstitut skyldig att följa denna lag. Bankens skyldigheter består av att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist; och översända uppgifter till Skatteverket. CRS-lagen trädde i kraft 1 januari 2016.


CRS har som syfte att utbyta information mellan de deltagande länderna i CRS-samarbetet. Detta för att förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. CRS innebär att finansinstitut är skyldiga att rapportera till Skatteverket insatt belopp och upplupen ränta för de kunder med skattskyldighet i andra länder. 

Vad innebär CRS?

CRS innebär att bankerna måste fastställa vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i något annat land förutom Sverige och därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon en gång om året. Bankerna skickar uppgifterna till skattemyndigheten i sitt land, för Sveriges del Skatteverket. Eftersom CRS har blivit lag i Sverige, måste Santander Consumer Bank följa CRS. Det innebär att samtliga kunder, både befintliga och nya, måste bekräfta om de berörs av CRS eller inte när de startar ett nytt konto. Detta kommer att ske genom att kunderna ska intyga om de är skattskyldiga i enbart Sverige eller skattskyldiga i andra länder. Kunder som är skattskyldiga i fler länder än Sverige berörs av CRS.  Om så krävs kommer Santander Consumer Bank att kontakta kunderna och be om ytterligare information.

Är Santander Consumer Bank den enda banken som gör det här?

Nej, alla banker i Sverige måste följa CRS, det kan dock skilja något i hur varje enskild bank väljer att gå till väga när de samlar in uppgifter från sina kunder för att kontrollera om de berörs av CRS. Därför kan formulären skilja sig åt mellan bankerna. Santander Consumer Bank har tyvärr ingen möjlighet att avgöra vilken skattestatus du har i något annat land. Om du behöver hjälp med detta eller andra skattefrågor bör du vända dig till en skatterådgivare.

Vad måste Santander Consumer Bank göra för att följa CRS?

Santander Consumer Bank måste:
•    Fråga alla befintliga och nya kunder om de berörs av CRS när de startar ett nytt konto.
•    Lämna uppgifter till skattemyndigheten om alla konton som ägs direkt eller indirekt av personer som är skattskyldiga i något annat land än Sverige, samt söka efter indikationer på att kunder är skattskyldiga i något annat land än Sverige. Sådana indikationer är adress och telefonnummer i andra länder än Sverige. 

Santander Consumer Bank måste:

•    Fråga alla befintliga och nya kunder om de berörs av CRS när de startar ett nytt konto.

•    Lämna uppgifter till skattemyndigheten om alla konton som ägs direkt eller indirekt av personer som är skattskyldiga i något annat land än Sverige, samt söka efter indikationer på att kunder är skattskyldiga i något annat land än Sverige. Sådana indikationer är adress och telefonnummer i andra länder än Sverige. 

Ersätter CRS andra länders skattelagar?

Nej. CRS handlar bara om vad som krävs av bankerna i de länder som slutit CRS-avtal. CRS påverkar inte de skattelagar som du måste följa som privatperson. Vi rekommenderar att du vänder dig till en skatterådgivare om du behöver hjälp med frågor som rör skattelagstiftning.

Vilka får del av de uppgifter som jag lämnar till banken?

Santander Consumer Bank är skyldiga enligt lag att lämna ut kundens namn, adress och skatteregistreringsnummer samt kontonummer och kontosaldon till Skatteverket.  

Påverkas jag endast om jag är bosatt utomlands?

Nej. Det finns flera villkor för att en person ska anses vara skattskyldig i något annat land än Sverige och bankerna måste undersöka dem alla. Kunder som har konton och uppfyller något av dessa villkor kan kontaktas av Santander Consumer Bank och uppmanas att lämna ytterligare information: 
•    Bostadsadress i något annat land än Sverige i vårt kundregister
•    Telefonnummer i något annat land än Sverige i vårt kundregister
•    Har lämnat fullmakt till en person med adress i något annat land än Sverige
Observera att bankerna är skyldiga att gå igenom sina kundregister och söka efter personer som är skattskyldiga i något annat land än Sverige. Det kan därför hända ibland att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skattskyldiga i något annat land än Sverige.

Nej. Det finns flera villkor för att en person ska anses vara skattskyldig i något annat land än Sverige och bankerna måste undersöka dem alla. Kunder som har konton och uppfyller något av dessa villkor kan kontaktas av Santander Consumer Bank och uppmanas att lämna ytterligare information:

•    Bostadsadress i något annat land än Sverige i vårt kundregister

•    Telefonnummer i något annat land än Sverige i vårt kundregister

•    Har lämnat fullmakt till en person med adress i något annat land än SverigeObservera att bankerna är skyldiga att gå igenom sina kundregister och söka efter personer som är skattskyldiga i något annat land än Sverige. Det kan därför hända ibland att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skattskyldiga i något annat land än Sverige.

Jag är skattskyldig i ett/eller flera andra länder än Sverige, hur påverkas jag?

När du startar ett nytt konto ombeds du att svara på om din skatterättsliga hemvist är Sverige. Om du svarar ”NEJ” eller ”JA och ett annat land” ska du fylla i vilket/vilka länder det gäller och ditt TIN-nummer. (skatteregistreringsnummer). Kontakta sedan kundservice så hjälper de dig vidare. Epost: kundservice@santanderconsumer.se eller telefon: 08 470 79 80 

Jag är inte skattskyldig i något annat land än Sverige, hur påverkas jag?

När du startar ett nytt konto ombeds du att svara på om din skatterättsliga hemvist är Sverige. På denna fråga svarar du då JA. Det kan dock vara så att vi ber dig bekräfta att du inte är skattskyldig i något annat land än Sverige om det finns skäl att tro du är det.

Vilka uppgifter måste jag lämna till er?

När du ansöker om nytt konto ska du uppge det land/länder du är skatteskyldig i och TIN-nummer (skatteregistreringsnummer). Om det finns skäl att tro att du är skattskyldig i något annat land kommer vi be dig fylla i ett formulär där du får uppge: förnamn, efternamn, nuvarande bostadsort, land, födelsedatum, födelseort.

Får jag alla blanketter jag behöver från Santander Consumer Bank?

Ja. Vi bifogar de blanketter som ska fyllas i när vi är i kontakt med dig.

Vad gör Santander Consumer Bank om jag inte lämnar de uppgifter som begärts?

Som ny kund kommer inte ditt konto att öppnas om du inte lämnat de uppgifter som begärts. Uppgifter Santander behöver är bekräftelse på om du är skattskyldig i annat land än Sverige och i så fall ditt TIN-nummer. Om du som befintlig kund blivit kontaktad för att det finns skäl att tro att du är skatteskyldig i något annat land, så måste bankerna enligt CRS betrakta kunder som skattskyldiga i ett annat land än Sverige om de inte lämnar begärda uppgifter, Santander behöver information om nuvarande bostadsort, land, födelsedatum, födelseort, samt bekräftelse på om kund är skattskyldig i annat land än Sverige och TIN-nummer. Santander kommer att lämna ut samma uppgifter till skattemyndigheten om kunder som ej inkommit med information som vi hade gjort om kunderna lämnat uppgifter som bekräftar att de är skattskyldiga i något annat land än Sverige. 
Uppgifter Santander rapporterar till Skatteverket är: kontonummer, personnr, förnamn, efternamn, insatt belopp och upplupen ränta.

Som ny kund kommer inte ditt konto att öppnas om du inte lämnat de uppgifter som begärts. Uppgifter Santander behöver är bekräftelse på om du är skattskyldig i annat land än Sverige och i så fall ditt TIN-nummer. Om du som befintlig kund blivit kontaktad för att det finns skäl att tro att du är skatteskyldig i något annat land, så måste bankerna enligt CRS betrakta kunder som skattskyldiga i ett annat land än Sverige om de inte lämnar begärda uppgifter, Santander behöver information om nuvarande bostadsort, land, födelsedatum, födelseort, samt bekräftelse på om kund är skattskyldig i annat land än Sverige och TIN-nummer. Santander kommer att lämna ut samma uppgifter till skattemyndigheten om kunder som ej inkommit med information som vi hade gjort om kunderna lämnat uppgifter som bekräftar att de är skattskyldiga i något annat land än Sverige.

Uppgifter Santander rapporterar till Skatteverket är: kontonummer, personnr, förnamn, efternamn, insatt belopp och upplupen ränta.

Varför ställer vi frågor till dig?

Vi har i enlighet med svensk och internationell lagstiftning en skyldighet att motverka bland annat penningtvätt. Därför ställer vi en rad frågor till dig när du blir kund hos Santander. Vi kan även komma att ställa frågor under tiden du är kund, till exempel gällande vart insatta pengar kommer från eller syftet med användandet av våra tjänster. Alla uppgifter hanteras självklart konfidentiellt och i enlighet med reglerna för banksekretess.
 
Vi ställer även frågor för att öka vår kundkännedom.
Santander Consumer Bank tillhör den globala bankkoncernen Banco Santander, en av de största bankerna i Europa och världen med 107 miljoner kunder i över 45 länder.
Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället från brottslig verksamhet. 

Vi har i enlighet med svensk och internationell lagstiftning en skyldighet att motverka bland annat penningtvätt. Därför ställer vi en rad frågor till dig när du blir kund hos Santander. Vi kan även komma att ställa frågor under tiden du är kund, till exempel gällande vart insatta pengar kommer från eller syftet med användandet av våra tjänster. Alla uppgifter hanteras självklart konfidentiellt och i enlighet med reglerna för banksekretess.

Vi ställer även frågor för att öka vår kundkännedom.

Santander Consumer Bank tillhör den globala bankkoncernen Banco Santander, en av de största bankerna i Europa och världen med 107 miljoner kunder i över 45 länder.Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället från brottslig verksamhet. 

Utan information får vi inte hjälpa dig

I de sällsynta fall där vi inte får tillräckligt med information får vi inte utföra den tjänst som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsida om penningtvätt, via länken till höger.