Hem > Om oss > Investor relations > Styrning och kontroll

Styrning och kontroll - för fortsatt förtroende!

Det är av största vikt för Santander Consumer Bank att upprätthålla förtroendet hos våra kunder och samarbetspartners. Vid bolagsstyrningen fördelas ansvar och skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. En tydlig beslutsordning med interna regler och en sund riskkultur är av avgörande betydelse för att upprätthålla en god styrning och kontroll. 

För att behålla förtroende och förebygga intressekonflikter har tydliga roller och ansvar definierats inom Bankens olika beslutsorgan såsom bankledning, kreditkommitté, styrelse och aktieägare. Styrning och  intern kontroll inom Banken bygger på en stark medvetenhet om riskerna och en kultur för riskkontroll som bygger på tre försvarslinjer, där alla delar av organisationen deltar i kontrollverksamheten. 

För att upprätthålla en god bolagsstyrning finns ett antal ledande principer som anger tonen för hela verksamheten, inklusive outsourcad verksamhet i förekommande fall. Policys och instruktioner som klargör ansvarsfördelningen inom Banken är viktiga verktyg för styrelsen och ledningen i deras styrande och kontrollerande funktioner. Det interna ramverket omfattar bland annat bolagsordningen som antas av bolagsstämman. Särskilt viktiga i detta sammanhang är arbetsordningen för styrelsen, instruktionen för verkställande direktören, Bankens kreditinstruktion och riskpolicy, instruktionen för hantering av frågor om intressekonflikter, instruktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och ersättningspolicyn. 

Vid tillsättande av styrelseledamöter samt verkställande direktör gör Banken en individuell lämplighetsprövning där hänsyn tas till kunskap och erfarenhet samt andra faktorer som är av betydelse för lämpligheten för uppdraget. Nivån och arten av den erfarenhet som krävs av en ledamot eller en verkställande direktör kommer att variera beroende på rollen i fråga. Såväl styrelseledamöter som verkställande ledamöter vidareutbildas dessutom löpande genom både externa samt interna aktiviteter.

Just nu har Santander 133 miljoner kunder i världen