Hållbarhetsredovisning 2022

Santander i Norden har publicerat sin Hållbarhetsredovisning för 2022 som innehåller bankens strategi och resultat kring hållbarhet. Rapporten har utvecklats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) 2021 Universal Standards.

Läs hela rapporten här 

- Santander i Norden har en tydlig ambition att etablera en genomgående hållbar värdekedja. Förändringar i konsumentbeteende i riktning mot mer hållbara val ger företag möjligheter. Som bank är vi fast beslutna att finnas där för att stödja våra kunder och partners i omställningen till en grön ekonomi, säger Michael Hvidsten, vd för Santander i Norden.

Santander fortsätter att stödja och finansiera utfasning av fossila bränslen inom transport. Som ledare på den nordiska bilfinansieringsmarknaden var Santanders andel av alla nya elbilar som finansierades på den nordiska marknaden 13,9 % 2022.

- Som Nordens största bilfinansieringsaktör bidrar vi väsentligt till den gröna omställningen inom transporter, säger Hvidsten.

Vårt viktigaste bidrag

Under framtagandet av rapporten genomfördes en väsentlighetsbedömning för att identifiera Santander i Nordens viktigaste bidrag till bättre hållbarhet:

  1. Främja ansvarsfull konsumtion
  2. Minimera bankens koldioxidavtryck
  3. Säkerställa mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor i vår värdekedja
  4. Var en ansvarsfull långivare
  5. Skydda bankens och kundernas data
  6. Förebyggande av korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism

Andra höjdpunkter från 2022

Finansiering av energilösningar för hemmet är en växande marknad. Den finska marknaden är vår största och antalet lånekontrakt för energifinansiering i bostaden har växt markant 2022 med 266 procent.

Vi lanserade vårt första "Eco"-kort i Norge 2022, som även kommer att lanseras på våra andra marknader. Det biobaserade VISA-kortet består till 84% av växtbaserat material.

I april 2022 lanserade koncernen sitt nya varumärkeskoncept "När det känns rätt" för att uppmuntra ansvarsfull konsumtion.

Vi rullade ut ett brett program med obligatorisk utbildning som nu även omfattar ESG-utbildning för alla medarbetare.

En del av Banco Santander

Santander i Norden är en del av Grupo Santander, en av världens största finanskoncerner. Grupo Santander har ambitiösa och progressiva hållbarhetsmål och rankades 2022 bland världens mest hållbara banker i Dow Jones Sustainability Index1, och bland de tre bästa i Europa. Grupo Santander har som mål att vara nettonoll i koldioxidutsläpp år 2050. Det gäller verksamhet och utsläpp från utlåning, konsult- och investeringstjänster. Santander var en av grundarna av Net Zero Banking Alliance (NZBA, under FN:s miljöprogram).