Skattskyldighet i USA – FATCA

 

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte baserat på den amerikanska
skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Enligt avtalet ska bankerna
redovisa saldon på konton som ägs av personer som är skattskyldiga i USA till sin skatte-
myndighet, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.
Med personer som är skattskyldiga i USA menas personer som bor i USA, som har
amerikanskt medborgarskap (gäller även personer med dubbelt medborgarskap),
som har permanent uppehållstillstånd (så kallat green card) i USA eller företag som
är registrerade i USA. Om du har anknytning till Amerikanska Samoa, Samväldet Nord-
marianerna, Territoriet Guam, Samväldet Puerto Rico eller Amerikanska Jungfruöarna.
Läs mer om FATCA och vad det innebär:
skatteverket.se/fatca

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte baserat på den amerikanskaskattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Enligt avtalet ska bankernaredovisa saldon på konton som ägs av personer som är skattskyldiga i USA till sin skatte-myndighet, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten, IRS. Med personer som är skattskyldiga i USA menas personer som bor i USA, som har amerikanskt medborgarskap (gäller även personer med dubbelt medborgarskap),som har permanent uppehållstillstånd (så kallat green card) i USA eller företag somär registrerade i USA. Om du har anknytning till Amerikanska Samoa, Samväldet Nord-marianerna, Territoriet Guam, Samväldet Puerto Rico eller Amerikanska Jungfruöarna.

Läs mer om FATCA och vad det innebär på Skatteverket

Vanliga frågor och svar om FATCA

Vad är FATCA?

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act. Det är en amerikansk lag som ska förhindra skatteflykt. Samtliga nordiska länder har slutit FATCA-avtal med USA. Det innebär att de nordiska bankerna måste fastställa vilka av deras kunder som berörs av FATCA. Många andra länder runtom i världen har också tecknat FATCA-avtal med USA.

Vad innebär FATCA?

FATCA innebär att bankerna måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA och därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon en gång om året. Bankerna skickar uppgifterna till skattemyndigheten i sitt land eller i undantagsfall direkt till den amerikanska skattemyndigheten.
Eftersom FATCA har blivit lag i Sverige, måste Santander Consumer Bank följa FATCA. Det innebär att samtliga kunder, både befintliga och nya, måste bekräfta om de berörs av FATCA eller inte. Om så krävs kommer Santander Consumer Bank att kontakta kunderna och be om ytterligare information.

Är Santander Consumer Bank den enda banken som gör det här?

Nej, alla banker i Sverige måste följa FATCA, det kan dock skilja något i hur varje enskild bank väljer att gå till väga.
Jag kontaktades av en annan bank. Varför vile de ha andra papper än de Santander Consumer Bank vill ha?
Svar:
Bankerna kan gå till väga på olika sätt när de samlar in uppgifter från sina kunder för att kontrollera om de berörs av FATCA. Därför kan formulären skilja sig åt mellan bankerna. Santander Consumer Bank har tyvärr ingen möjlighet att avgöra vilken FATCA-kategori du tillhör eller vilken skattestatus du har i USA. Om du behöver hjälp med dessa eller andra skattefrågor bör du vända dig till en skatterådgivare

Vad måste Santander Consumer Bank göra för att följa FATCA?

Santander Consumer Bank måste:
•    Fråga alla befintliga och nya kunder om de berörs av FATCA.
•    Lämna uppgifter till skattemyndigheten om alla konton som ägs direkt eller indirekt av personer som är skattskyldiga i USA. Santander Consumer Bank måste också lämna uppgifter om konton som ägs av kunder som inte besvarar frågorna huruvida de är skattskyldiga i USA eller ej.

Ersätter FATCA andra amerikanska skattelagar?

Nej. FATCA handlar bara om vad som krävs av bankerna i de länder som slutit FATCA-avtal med USA. FATCA påverkar inte de skattelagar som du måste följa som privatperson.
Vi rekommenderar att du vänder dig till en skatterådgivare om du behöver hjälp med frågor som rör skattelagstiftning.
Vilka uppgifter lämnar Santander Consumer Bank till Skattemyndigheten?
Svar:
Vi lämnar ut kundens namn, adress och skatteregistreringsnummer samt kontonummer och kontosaldon

Påverkas jag endast om jag är amerikansk medborgare?

Nej. Det finns flera villkor för att en person ska anses vara skattskyldig i USA än amerikanskt medborgarskap och bankerna måste undersöka dem alla. Kunder som har konton och uppfyller något av dessa villkor kan kontaktas av Santander Consumer Bank och uppmanas att lämna ytterligare information:
•    Amerikanskt medborgarskap eller bosatt i USA

•   Om du har anknytning till Amerikanska Samoa, Samväldet Nordmarianerna, Terriroriet Guam, Samväldet Puerto Rico eller Amerikanaska jungfruöarna, ska du ange USA under frågan

•    Född i USA

•    Amerikanskt uppehållstillstånd (så kallat green card)

•    Längre vistelser i USA varje år

•    Amerikansk adress i vårt kundregister

•    Amerikanskt telefonnummer i vårt kundregister

•    Har lämnat fullmakt till en person med amerikansk adress

Observera att bankerna är skyldiga att gå igenom sina kundregister och söka efter personer som är skattskyldiga i USA. Det kan därför hända ibland att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skattskyldiga i USA.

Jag är skattskyldig i USA, hur påverkas jag?

Om du är skattskyldig i USA kan Santander Consumer Bank kontakta dig för att be om ytterligare information. Det är bra om du själv tar reda på om du måste skicka ytterligare uppgifter till den amerikanska skattemyndigheten.
Observera att vi på Santander Consumer Bank inte kan hjälpa dig med dessa frågor, utan vi rekommenderar att du vänder dig till en skatterådgivare.

Jag är inte skattskyldig i USA, hur påverkas jag?

De flesta kunder som inte är skattskyldiga i USA kommer inte att märka något och behöver inte göra något. Det kan dock vara så att vi ber dig bekräfta att du inte är skattskyldig i USA om det finns skäl att tro du är det.

Vilka uppgifter måste jag lämna till er?

Vi talar om vilka uppgifter som behövs och skickar de formulär du måste fylla i. Det kan handla om anmälningsblanketter, blanketter från den amerikanska skattemyndigheten eller så kallade W-blanketter.

Får jag alla blanketter jag behöver från Santander Consumer Bank?

Ja. När vi kontaktar dig bifogar vi de blanketter som ska fyllas i.

Vad gör Santander Consumer Bank om jag inte lämnar de uppgifter som begärts?

Som ny kund kommer inte ditt konto att öppnas om du inte lämnat de uppgifter som begärts. Enligt FATCA måste bankerna betrakta kunder som inte lämnar begärda uppgifter som skattskyldiga i USA. Det innebär att vi kommer att lämna ut samma uppgifter om dessa kunder till skattemyndigheten som vi hade gjort om kunderna lämnat uppgifter som bekräftar att de är skattskyldiga i USA. 

Varför ställer vi frågor till dig?

Vi har i enlighet med svensk och internationell lagstiftning en omfattande skyldighet att motverka bland annat penningtvätt. Därför ställer vi en rad frågor till dig då du blir kund hos Santander, och vi fortsätter att ställa frågor också därefter. Vi kanske frågar varifrån pengar som sätts in ditt konto kommer, eller varför du vill använda vissa av våra tjänster. Allt du berättar är konfidentiellt, i enlighet med reglerna för banksekretess.

Några av frågorna ställer vi dock av andra orsaker. Som en av Världens största banker tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och vi jobbar aktivt för att motverka penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera.

Utan information får vi inte hjälpa dig
I de sällsynta fall där vi inte får tillräckligt med information får vi inte utföra den tjänst som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsida om penningtvätt, via länken till höger. (länk: http://www.penningtvatt.se/fragor)